Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: knihyactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 77

Notice: Undefined variable: ruzneactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 78

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Kázání

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Kázání


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webuNotice: Undefined variable: zpatky in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/main.kazani.php on line 9

Notice: Undefined variable: tam in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/main.kazani.php on line 10

KázáníNotice: Undefined variable: nadpis_kazani in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/kazani/kazani.J06_35.php on line 2

Jan 6,35

Text: Jan 6,35
Čtení: Jan 1,1–15
Liturgie.
 • Žalm 23.
  Vstupní slovo – verše 1–4,
  Před modlitbou – v. 5.
  Po čtení – v. 6.
 • Před kázáním: Naplnil se čas. Přiblížilo se KB. Čiňte pokání. Věřte evangeliu.
 • KB není pokrm a nápoj. KB je pokoj, radost a spravedlnost v Duchu svatém.
 • Poslání: Milosrdenství Hospodinova připomínati chceme. Chceme chválit Hospodina ze všeho, co dobrého nám učinil.
 • Požehnání: Aronské.
 • Písně: Žalm 121-4, 170-5. Hospodin zástupů, 446-5 Moudrosti poklad s nebe, 176-4 Někdo mě vede za ruku.
Postup 1.
 1. Doba vzniku Janova evangelia. Půl století po JK.
  1. Již jsou napsána evangelia: Matouš. Marek. Lukáš. Většina epištol je též již napsána.
  2. Existují sbory. Zkušenosti z prozaické práce sborů. Námaha s utvářením a organizací společenství. Banality každodennosti života sboru.
  3. Zkušenosti pronásledování. Židovská rada. Nero v Římě. Malá Asie.
  4. Lidé přicházejí, ale také odcházejí. Mnozí nenašli v církvi uspokojení svých zájmů, přání, tužeb a představ.
  5. Gnose. Filozoficko-náboženský směr. Lákavé pokušení pro některé křesťany. Přitažlivá síla lákavého duchovního hnutí s nejen s přídechy přirozené náboženskosti, ale přímo lákavě do duchovního roucha oděné přirozené religiozity.
  6. Rozpomínání se na JK. Co prožíval. Vzpomínky. Sepisováno Janovo evangelium. Ze vzpomínek je vybíráno to, co bylo aktuální pro danou chvíli.
 2. Kapitola 6.
  1. Začátek kapitoly. Davy lidí kolem JK. Masy. Zástupy. Zájem o JK. 5000 mužů. S ženami a dětmi lze předpokládat dvojnásobek.
  2. V průběhu kapitoly. Lidské zájmy a přání. JK chce být sám svůj. Žádá, aby ho lidé přijali takového, jakým chce být. Lidé ho ale chtějí mít po svém.
  3. Konec kapitoly. JK je opuštěn. Zůstává jen s dvanáctkou nejvěrnějších učedníků.
 3. Proč lidé přicházejí.
  1. Atraktivnost. Módnost. Kam se hrnou davy. Zvláštnost JK. Obdoba Jana Křtitele.
  2. Vykořeněnost lidí. Upřímný zájem o hloubku zvěsti. Smysl života. Radost. Plnost. Štěstí. Existenciální otázky. Věčnost. Plytkost každé doby.
  3. Vlastní tužby, představy, přání, zájmy. Využít JK pro sebe a pro své cíle.
 4. Zvěst JK. Evangelium. Radostná zvěst. blízkost KB. Důsledky pro společenství lidí. Spoluvěřící. Nové mezilidské vztahy. VP. Spojení ve víře v JK. Společný pohled víry k JK. Obecenství spoluvěřících.
 5. Lidé se připravují k odchodu. Snaha JK: Prožít nové společenství. Jednání s učedníky ohledně nasycení. Filip. Ondřej. Oba jsou samozřejmě z tradičního židovského prostředí v Galileji, ale mají řecká jména. Nevíme, proč se mluví zrovna o těchto dvou. Snad už v rodině nějaká inklinace k helénskému pohanskému prostředí. Lidé přišlí do církve ze světa nebo dlouhé roky žijící jen jaksi na okraji církve se tolik nevznášejí v duchovních sférách. Mají smysl pro praktičnost a konkrétnost. Realita běžného života církve, sboru.
  Filip: Rychlý, přesný odhad nákladů na chleba. Asi dobrá jednoroční mzda dobrého (nekvalifikovaného) pracovníka.
 6. Zmínky o koších.
  1. Nákupní taška. Batoh. Běžně se v koši nosily věci.
  2. Chlapec. 5 chlebů. 2 ryby. Nad běžnou spotřebu. Dojem, lze předpokládat: Chtěl si rozložit provizorní stánek a prodávat. Jako na pouti. Využít situace lidí, kteří se chtějí najíst. Chlapec se změnil pod dotekem kázání JK. Nabídl to zadarmo ke společnému užitku. Doklad, že kázání JK zapůsobilo a měnilo lidská srdce.
  3. 12 košů na konci. Asi i jiní s sebou nesli jídlo.
 7. Zázrak. V každém případě. 2 okruhy výkladů.
  1. Přírodní zázrak. JK lámal chléb a ryby. Neubývalo po dobu, kdy se jedlo. Všichni se najedli dosyta, kolik kdo chtěl a mohl sníst. Nebylo nedostatku. Moc JK. Mimořádnost JK.
  2. JK změnil srdce lidí. Nejen chlapec, ale i jiní dávali své zásoby Ježíšovi k rozdělení všem. Ti, kdo chtěli vydělávat na situaci, dali své věci zadarmo pro ostatní. Nevyužili příležitosti ke svému obohacení.
 8. Moc JK do dneška.
  1. Mnozí fundamentalisté. JK to udělal tehdy. Dnes se to neděje. Omezení moci JK.
  2. Druhý pohled. JK mění lidská srdce mnohých v průběhu dějin.
  3. Spravedlivé dělení ve světě.
   1. Existence chudých a bohatých. Doklad nespravedlnosti.
   2. Superboháči. Stamilionové jachty. Kdyby něco pustili pro hladovějící ve světě, ani by to nepoznali.
   3. Ročně umře ve světě 6 a půl milionu dětí hladem a na důsledky podvýživy. Je to o půl milionu víc nežli bylo za 2. světové války v německých koncentrácích zabito (vyhlazeno) Židů.
 9. Nadšení davů. Snaha zmocnit se JK. Přinutit ho k vlastním zájmům a očekáváním. Ať je králem. Ale bude plnit očekávání. Ať dává jídlo, ať zvedá životní úroveň. Lhostejno, zda přírodním zázrakem nebo změnou lidských srdcí těch, kdo mají víc a hodně. Nebo to obé může zkloubit dohromady. To je fuk. Hlavně, když (že) bude dávat.
 10. Ježíš se musel před lidmi na čas schovat. Fakticky musel utéci před svými posluchači. Naprosto sám. Později v této kapitole: Dohady s nepřáteli a přáteli. Zdaleka ne všichni jeho učedníci ho plně a zcela chápali a přijímali.
 11. Text. Existenciální chléb. Jiná kategorie myšlení. Jiná oblast, sféra života nežli materielní základna. Nejde o kultivovaný konzum s nádechem nějaké přirozené duchovnosti. Evangelium JK je radikální jinakost ve srovnání s přirozeně náboženskými představami a tužbami. Nejde jenom o časnost. Rozměr nad-časnosti a věčnosti.
Postup 2. 6,1-15
 1. Lidé jdou za JK. Zázrak. Znamení. Uznávání, očekávání lidí. Proč lidé vůbec někam jdou. Důvody. Zde: JK uzdravoval a činil znamení. Neužito slova: Div, zázrak. Fakticky samozřejmě jde o zázraky.
 2. Technicky. Jak vypadalo kázání JK zástupům. Amplion, tlampač nebyl. Skupiny po 50 lidech. První obcházeli a říkali dál, co od JK slyšeli. Tzv. hlasitá pošta. POstupně. Ne najednou. Lidé diskutovali. Středověk. Papež. Muži na sudech. Říkali dál. Mluvilo se pochopitelně pomalu. Islam. Před El axa v Jeruzalemě. Kazatelničky, 3 metry vysoko. Pomalá řeč. Říkání dál.
 3. 6 případů nasycení. Různé důrazy. Akcentace. Zvýraznění.
 4. Pusté místo u Galilejského jezera. Zelená tráva. Husitské poutě na hory. Až 40 000 lidí.
 5. 200 denárů. Mnoho. Filip. Realita pohledu na situaci. Není v lidských silách učedníků nasytit velký zástup posluchačů.
 6. Ondřej upozornil na chlapce se zásobami. Koš. 5 ječných chlebů. 2 ryby. Je ochoten to dát pro JK, pro druhé. Nelze předpokládat ani očekávat násilnické vzetí nebo nepřímou manipulaci od JK.
 7. Nasycení. Lámání. POsílání dál. Jako předtím slovo. Moc JK je větší než naše. Způsobil nasycení.
 8. Výklady. Zázrak v každém případě.
  1. Div. Narušení přírodních zákonů. Fundamentalisté. Tendující k fundamentalismu.
  2. Změna srdce lidí. Ochota podělit se. Chlapec začal dobrým příkladem. Jiní též měli zásoby mnohem větší nežli bylo pro ně nutné. Ochota dát, podělit se. Změnilo to slovo JK. Změna srdce. Už ne kamenné, tržní, sobecké srdce. Nemyslet jen na sebe. Narušení sobecké mentality. Skoro větší zázrak nežli narušení přírodních zákonů. Aplikačně úderné dnes. JK nedělá dnes zázraky typu narušování přírodních zákonů či zákonitostí. Ale stále mění lidská srdce.
 9. Ještě zbylo. Pro všechny dost. Z mála. Hojné sycení všech. Zbytek. Víc než na začátku. 12 košů. Lidé mají. Součet prostředků mezi lidmi. Otázka dělení, podělení se s lidmi. Zeměkoule. Hojnost pro všechny. Přepych. Hlad. POdvýživa. Nadstandartní hýřivý luxus. Kontrastuje: nesmírná bída. boháč a Lazar.
 10. Provolat JK králem. Aktivita zástupů.
  1. Pochopení znamení. Mesiáš. Úcta k JK. Ne obyčejný člověk.
  2. Špatné pochopení. Jen kvůli znamení. Kvůli jídlu. Životní úroveň. Král bude sytit. Lhostejno, zda zázrakem nebo změnou lidských srdcí. Lidé chtějí uzdravování a chléb, ale nikoli poslouchat SB.
  Kousek dál JK říká: Já jsem ten chléb života. Tužby zástupů. Představy. Očekávání. Konflikt v dějinách církve, v životě každého člověka.
  1. Přijmout JK takového, jaký je. Jaký se nám chce dát.
  2. Upravit JK. Uzpůsobit. Podle našich tužeb a přání. Představy. Záměry. Zájmy. Vyžírkovství. Vydělat na JK. Něco z toho mít podle svých představ. KB není pokrm a nápoj, ale pokoj, spravedlnost a radost v Duchu svatém.
 11. Pokušení JK. Matouš 4. Lukáš 4. Zde jsou shrnuta všecka 3 pokušení.
  1. Dávat lidem chléb. Životní úroveň. Prorok. Připravit lepší časy.
  2. Znamení. Zázrak. Chrám. Oblast církve. Kariéra církevní.
  3. Král. Světská moc. Uchopit moc. Využít příležitost. Kdo se uchytí, pak na tom vydělá a ty dole, co ho vynesli nahoru, trochu přišlápne, až je u moci. Přece musí respektovat realitu. Držet a nepustit už moc.
 12. Cesta kříže. Čtvrtá cesta. JK je sice Pán. Ale je opuštěn, kamenován, křižován. Nevyhověl zástupům. Nesplnil očekávání. Nepochopení. JK se nabízí takový, jaký je, jaký chce být. My se urážíme, když není a nechce být po našem. Když nechce splnit a plnit naše představy.
  Příklady, ilustrace.
  1. Nabídka někoho: Kup si. My to nechceme, tak si to nekoupíme a koupíme si něco jiného. Fair play. Řekneme to: Nemám zájem. Prodávající: Nemám žel to, co chcete. Nezlobit se. Reálná situace. Vyjasněnost vzájemných vztahů.
  2. za někým přijdeme se žádostí: Dej nám to a ono, třeba svůj dům. Pak se zlobíme, když není po našem.
Poznámky:
 1. Krajní fundamentalisté. Jsou ochotni připustit pouze, že JK učinil přírodní zázrak. Chleby a ryby dorůstaly. Brání se připustit, že JK změnil lidská srdce. to těmto lidem nesedí. Byli by možná neradi, kdyby (aby) JK měnil jejich srdce. To by je pak mělo vést k osobním důsledkům v přítomnosti. Pomáhání lidem kolem v různé podobě. Snažší je zůstat jenom u toho, že se tento zázrak JK stal jenom tehdy. Tehdy JK zařídil, že neubývalo jídlo. Dnes to ale nedělá. Malá víra těch, kdo lpí na tzv. doslovnosti zázraku. Nevěří, že by JK byl schopen činit zázraky i dnes. Ani zázraky přírodního rázu, ale ani zázrak měnění lidského srdce.
 2. Eliáš. Sarepta Sidonská. vdova. Neubývalo mouky a oleje.
 3. Pohádky typu: Hrnečku, vař. Oslíčku, otřes se.
 4. Zbytky.
  1. Zmíněny jsou jenom chleby. Nikoliv ryby.
  2. 12 košů. Kde se ty koše vzaly? Asi je lidé s sebou přinesly. Koše tehdy byly jakési tašky či baťohy. Asi v tom lidé něco s sebou přinesli. Asi jídlo, že ano?
  3. 12 košů. Víc na konci než s čím se na začátku začínalo. Spravedlivé dělení výsledků lidské práce mezi lidi. Na světě by mohl být blahobyt pro všechny. Ti, kteří mají jachty za miliony by mohli hodně pustit a ani by to nepoznali.
 5. 200 denárů. 5000 mužů. Lze připočítat i stejně tolik žen a dětí. Tedy dohromady všech asi 10 000 hladových krků, resp. žalůdků. Za denár se tedy tehdy dalo nakrmit chlebem (jenom chlebem) asi 50 lidí.
 6. Mírné překvapení. Ježíš žádá, aby se všichni posadili. Znamená to, že při jeho kázání všichni stáli? To by výrazně zhoršovalo akustiku i pozornost. Nebo byli lidé již připraveni k odchodu, k odcházení?
 7. Přitažlivost Ježíše. Atraktivnost? Módnost? Prázdnota lidských srdcí. Hledající lidé. Chtějí slyšet pravé, hutné slovo. Hledání zakotvení života.
 8. Před velikonocemi. 200 kilometrů do chrámu v Jeruzalemě. Nedalo se tam chodit každý rok. Náhrada chrámu. SB lze slyšet u JK a od JK všude, kde se JK nachází. Není však vyloučeno, že někteří nešli do chrámu v Jeruzalemě proto, aby slyšeli JK.
 9. Veliké zástupy kolem JK.
  1. Dráždilo to nepřátele.
  2. Dočasný velko-zájem lidových mas o JK. Na konci této kapitoly nakonec zůstane JK jen se svou dvanáctkou učedníků.
  3. Falešné tužby lidí. Vložit do JK vlastní zájmy. Připrav nám švédský stůl, my si budeme brát. Krm nás. Buď přírodním zázrakem nebo tak, že změníš lidská srdce. Prorok. Sociální reformátor.
 10. Falešné pochopení JK. Lidé ho chtějí provolat králem. Ježíš je nakonec sám. Pryč od zástupů i od učedníků. Útěk. Nejen odpočinek.
 11. Podoba tehdejšího chleba: jakési placky. Lámání bylo běžně běžné. Chléb se tehdy nekrájel nožem.
 12. Filip a Ondřej. Praktičnost lidí ovlivněných světským životem nebo prostředím světa, resp. životem v běžném světě a v pulzujícím životě. Nevznášet se v nadzemských duchovních sférách.
 13. Banální otázky chodu sboru. Odpadání lidí. Vzpomínky a rozpomínky na JK.

Předchozí kázání

Následující kázání


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz